ตัวอย่างรุ่นพี่ที่จบเเล้ว
นางสาว พวงสร้อย เจริญสิริโชติ
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว พิมพ์ใจ พรไพรพนาดอน
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว วิลาวรรณ ลาภทวีพนากุล
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว นริสรา ทายอดฟ้า
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา


นาย ฐิรวัฒน์ พรหมเสนา
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว คนึงนิตย์ ตระกูลวนาภัทร
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว กานต์สินี พินิจอาชา
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา

นางสาว สาวสุภาภรณ์ ใกล้การค้า
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา