ผู้อำนวยการ


นาย เอกกพล สุวรรณ
ผู้รับใบอนุญาต-ผู้อำนวยการ

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ ก่อตั้ง จากปณิธานของอาจารย์เอกพล สุวรรณ และทีมพยาบาล แพทย์ เภสัชกรวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีโดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริงและมีทักษะที่เป็นเลิศ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านสุขภาพที่มีเกียรติยศโดยสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืนและในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ พร้อมที่จะรองรับเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแห่งเอเชียภายใต้นโยบายที่ว่า

“ วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งความรู้ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านสุขภาพและการพยาบาลรวมทั้งการให้การบริการเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและในระดับสากลอันเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ “วิชาเลิศ บริการเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม”

เปิดสอนวิชาชีพ 2 หลักสูตร

- หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็ก โดยมีการเรียนภาคทฤษฎี 210 ชั่วโมง ปฏิบัติ 210 ชั่วโมง รวม 420 ชั่วโมง
- หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการเรียนภาคทฤษฎี 210 ชั่วโมง ปฏิบัติ 210 ชั่วโมง รวม 420 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. เพศ ชาย – หญิง อายุ 18 – 35 ปี
2. จบการศึกษา ม.3 ,ม.6,กศน, ปวช. , ปวส., ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. บุคลิกภาพดีและมีใจรักด้านสุขภาพอนามัย
4. ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 2 เดือน 1 ชุด

นโยบายโรงเรียน

1. นักเรียนต้องเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
2. นักเรียนที่จบไปต้องมีงานทำ 100 %