ทำเนียบรุ่นที่จบเเล้ว
นางสาว พวงสร้อย เจริญสิริโชติ
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว พิมพ์ใจ พรไพรพนาดอน
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว วิลาวรรณ ลาภทวีพนากุล
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว นริสรา ทายอดฟ้า
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา


นาย ฐิรวัฒน์ พรหมเสนา
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว คนึงนิตย์ ตระกูลวนาภัทร
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว กานต์สินี พินิจอาชา
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา

นางสาว สาวสุภาภรณ์ ใกล้การค้า
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา


นางสาว กรกนก พนาพิหาร
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว ชุติมา ไพรวันไพศาล
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว ระพีพรรณ พนาไพจิตร
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาว อณุภา เกียรติรุ่งสกุล
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา


นางสาว วันเพ็ญ ไอ่ว่อ
ด้านผู้ช่วยผู้ปฎิบัติการด้ายยา
นางสาวพรสรวง วงศ์ต๊ะ
บรรจุงานที่นพเก้าคลีนิคไตเทียม ตำแหน่งผู้ช่วยไตเทียม
นางสาวมาลัย นกเงิน
บรรจุที่โรงพยาบาลดารารัศมี ตำแหน่งผู้ช่วยไตเทียม
นางสาวพิชญา ตำนานกานน
รับการบรรจุงานโรงพยาบาลใกล้หมอ ตำแหน่งผู้ช่วยไตเทียม